Zoek
Oznámenie o ochrane osobných údajov

Informacie

Značka Depend je dlhoročným partnerom ocenenie Biele srdce

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Na týchto internetových stránkach, [www.depend.sk], ktoré vlastní, prevádzkuje a udržiava spoločnosť KIMBERLY-CLARK CORPORATION so sídlom na adrese World Headquarters, P.O. Box 619100, Dallas, Texas 75261–9100, sa vysvetľuje, ako my a naše pridružené spoločnosti na celom svete (ďalej len „spoločnosť Kimberly-Clark“ a „my“ vo všetkých gramatických tvaroch) zbierame osobné údaje, ako ich môžeme používať, aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi a ako sa na nás môžete obrátiť.

Osobné údaje sú informácie o žijúcej osobe, ktoré majú vplyv na súkromie tejto osoby a identifikujú ju, či už samostatne alebo spolu s inými informáciami, ktoré vlastníme alebo ktoré pravdepodobne získame.

Než nám poskytnete osobné údaje alebo inak budete prezerať naše stránky, mali by ste si prečítať celé toto oznámenie o ochrane osobných údajov a uistiť sa, že ste spokojní s našimi postupmi ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme, že tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky tretích strán. Zodpovedáme len za postupy ochrany osobných údajov a za zabezpečenie informácií, ktoré zbierame. Odporúčame, aby ste skontrolovali pravidlá a postupy ochrany osobných údajov a bezpečnosti všetkých navštívených internetových stránok.


1. Ako zbierame vaše osobné údaje

Osobné údaje o vás získavame v online aj offline kontexte. Osobné údaje zbierame, keď:

 • – navštívite naše internetové stránky,
 • – obrátite sa na naše centrá zákazníckych služieb alebo požiadate o informácie iným spôsobom,
 • – navštívite obchody, ktoré vlastníme,
 • – prihlásite sa k našim programom odmeňovania,
 • – komunikujete s nami prostredníctvom internetových stránok sociálnych sietí, aplikácií tretích strán alebo podobných technológií.

Môžeme tiež zbierať informácie o vás od tretích strán, ako napríklad na základe vášho používania iných internetových stránok, ktoré prevádzkujeme, a od spriaznených tretích strán, ako sú subdodávatelia.


2. Aké osobné údaje zbierame

Môžeme o vás spracúvať nasledujúce osobné údaje na účely uvedené nižšie v odseku 3:

 • – vaše celé meno,
 • – vaše kontaktné údaje (napríklad vaše telefónne číslo, e-mailovú adresu, domácu adresu),
 • – vašu adresu internetového protokolu (IP),
 • – váš dátum narodenia,
 • – verejne dostupné informácie, ako napríklad obsah generovaný používateľmi, príspevky zo sociálnych médií, používateľské meno alebo identifikátor na sociálnych médiách alebo profilový obrázok zo sociálnych médií,
 • – históriu transakcií (t. j. históriu vašich objednávok/požiadaviek o vzorku), a
 • – identifikátor zariadenia (stolový počítač, tablet alebo mobilné zariadenie).

Môžeme tiež spojiť osobné údaje, ktoré nám poskytnete, priamo s inými informáciami o vás získaných zo zdrojov tretích strán (napríklad sociálnych sietí a predajcov údajov). Môže to zahŕňať demografické údaje, interakcie so sociálnymi médiami, preferencie, nákupné návyky, záujmy, geografické umiestnenie a vek alebo vekový rozsah. Môžeme použiť tieto osobné údaje na prispôsobenie a zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie, poskytnutie prispôsobených marketingových oznamov a na pomoc lepšie pochopiť našu zákaznícku základňu a efektívnosť našich marketingových kampaní.


3. Účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na nasledujúce účely:

 • – aby sme vám poskytli informácie, produkty a služby, ktoré ste si objednali,
 • – aby sme poskytli zákaznícku podporu,
 • – aby sme prispôsobili a zobrazovali reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie,
 • – aby sme vám poskytli prispôsobené marketingové oznamy,
 • – aby sme vás informovali o akýchkoľvek zmenách vo vašich službách a poskytli vám informácie týkajúce sa podobných tovarov a služieb, ktoré vás môžu zaujímať,
 • – aby sme vykonali marketingové analýzy, ktoré nám umožnia posúdiť trendy a efektívnosť alebo naše reklamné a marketingové kampane,
 • – na správu našich internetových stránok a ako pomoc zlepšiť naše produkty a služby,
 • – na zisťovanie podvodov a predcházanie im,
 • – na dodržiavanie platných právnych predpisov a nariadení.

Zákon o ochrane údajov vyžaduje, aby sme pred spracúvaním akýchkoľvek osobných údajov o vás mali preň právny základ. Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely je zvyčajne jeden z týchto dôvodov:

 • • poskytli ste súhlas,
 • • je potrebné s vami podpísať zmluvu alebo rozhodnúť sa, či s vami uzavrieme zmluvu,
 • • spracúvanie je nevyhnutné, aby sme dodržali právne a regulačné povinnosti, a/alebo
 • • spracúvanie je v našom oprávnenom záujme ako vedúcej spoločnosti osobnej starostlivosti.

:4. Komu poskytujeme vaše osobné údaje

Informácie o vás môžeme poskytovať tretím stranám za určitých okolností vrátane nasledujúcich prípadov:

– poskytovanie vašich informácií partnerským spoločnostiam,

Môžeme vás požiadať, aby ste poskytli svoje informácie starostlivo vybraným externým spoločnostiam, ak si myslíme, že ich produkty alebo služby vás môžu zaujímať a iba spoločnostiam, ktorým dôverujeme a ktoré prechádzajú našimi vnútornými kontrolami, aby sme vaše informácie zabezpečili. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z partnerských ponúk a programov aktualizáciou vášho profilu používateľa tým, že sa na nás obrátite alebo zavoláte na číslo: +420 226 214 001 alebo vyplnením on-line formulára: [https://depend.sk/kontakt/sidlo-spolocnosti]. Naši partneri majú zakázané používať vaše kontaktné informácie na iné účely ako na prezentáciu relevantných ponúk a programov a požadujeme od nich, aby zachovali vaše kontaktné informácie dôverným spôsobom.

– poskytovanie informácií poskytovateľom služieb,

V prípade potreby môžeme poskytovať informácie firmám alebo jednotlivcom, ktorí nám poskytujú služby. Tieto služby môžu nám okrem iného pomôcť poskytovať služby, ktoré požadujete, vytvárať alebo udržiavať naše databázy, skúmať a analyzovať osoby, ktorí od nás vyžadujú produkty, služby alebo informácie, pripraviť a distribuovať komunikácie alebo odpovedať na otázky.

– presadzovanie práva a právne procesy,

Môžeme ohlásiť orgánom činným v trestnom konaní akékoľvek činnosti, o ktorých sa domnievame, že sú protiprávne, alebo o ktorých sa môžeme oprávnene domnievať, že môžu pomôcť vyšetrovaniu protiprávnej činnosti v oblasti presadzovania práva (najmä keď dostaneme spravodlivú, primeranú a zákonnú žiadosť od orgánu činného v trestnom konaní alebo regulačného orgánu). Okrem toho môžeme vaše informácie sprístupniť orgánom činným v trestnom konaní, ak na základe nášho rozhodnutia usúdime, že ste buď porušili naše pravidlá, alebo, že vydanie vašich informácií môže chrániť práva, vlastníctvo alebo bezpečnosť spoločnosti Kimberly-Clark alebo inej osoby.

– poskytovanie vašich informácií na základe právnych predpisov,

Vaše informácie môžeme poskytnúť iným, ak to vyžadujú alebo pripúšťajú právne predpisy. Môže to zahŕňať poskytovanie informácií štátnym subjektom alebo tretím stranám v reakcii na predvolania, súdne príkazy, iné právne postupy alebo, ak je to podľa nášho názoru potrebné, aby sme mohli vykonávať naše zákonné práva a/alebo chrániť vlastníctvo alebo bezpečnosť našich zákazníkov alebo iných (zahŕňa to aj výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany pred podvodmi a zníženia kreditného rizika), brániť sa voči právnym nárokom, ktoré boli proti nám vznesené alebo brániť sa proti možným právnym nárokom vzneseným proti nám, čo určíme podľa vlastného uváženia.

– blogy, online príspevky a odporúčania,

Môžeme sa rozhodnúť umožniť používateľom poskytovať komentáre, príspevky, odporúčania alebo iné informácie. Ak sa rozhodnete nám tieto informácie odoslať, informácie, ktoré odošlete, môžu byť všeobecne dostupné verejnosti. Informácie, ktoré poskytnete v týchto oblastiach, môžu prečítať, zbierať a používať iní používatelia, ktorí k nim pristupujú.

– obchodné transakcie,

V prípade, že budeme my alebo akákoľvek časť našich aktív nadobudnutá, alebo, ak vykonávame akvizíciu podniku alebo jeho aktív alebo v prípade potenciálnej akvizície môžu byť vaše informácie prenesené na nadobúdajúcu spoločnosť alebo iný subjekt, ktorý pretrval po takejto transakcii.

– inzercia založená na záujmoch,

Spoločnosť Kimberly-Clark sa zúčastňuje inzercie založenej na záujmoch (online správaní). To znamená, že tretia strana môže používať technológiu, napríklad súbory cookie vo vašom prehliadači alebo internetový maják, aby vás identifikovala na našich internetových stránkach, aby mohla poskytovať reklamu o produktoch a službách prispôsobených vašim záujmom. Môžete vidieť inzerciu na našich internetových stránkach prispôsobenú vášmu prehliadaniu alebo nakupovaniu, alebo môžete vidieť inzerciu produktov Kimberly-Clark na iných internetových stránkach na základe svojho správania sa pri prehliadaní na internetových stránkach. Spoločnosť Kimberly-Clark sa dobrovoľne zúčastňuje samoregulačného programu Digital Advertising Alliance (Aliancia pre digitálnu reklamu). Ako súčasť tohto samoregulačného programu spoločnosť Kimberly-Clark podporuje nasadenie ikony Reklamné možnosti („možnosti reklamy“) v spolupráci so spoločnosťou Evidon. Informácie o tom, ako zrušiť inzerciu založenú na záujmoch, nájdete v našom oznámení o súboroch cookie v odseku 12 nižšie.

– iné tretie strany,

Osobné údaje môžeme poskytnúť iným tretím stranám, ktoré nie sú opísané vyššie . Ak tak urobíme, môžeme zhrnúť alebo oddeliť informácie, aby tretia strana nespájala údaje s vami, s počítačom alebo s vaším zariadením. Zhrnutie znamená, že kombinujeme neosobné údaje viacerých ľudí, takže údaje sa netýkajú žiadnej osoby. Oddelenie znamená, že sa snažíme odstrániť alebo zmeniť niektoré informácie, ktoré sa môžu použiť na prepojenie údajov s konkrétnou osobou.


5. Spravovanie ochrany vašich osobných údajov prostredníctvom vášho používateľského profilu

Poskytujeme vám možnosť vykonávať určitý dohľad a voľby týkajúce sa toho, ako zbierame, používame a poskytujeme vaše osobné údaje. Zmenou vášho používateľského profilu alebo kontaktovaním nás, ako je to opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, môžete urobiť nasledujúce: (1) môžete opraviť, aktualizovať a odstrániť svoj registračný účet; (2) môžete zmeniť svoj odber služieb, bulletiny a upozornenia; (3) môžete si vybrať, či vám ponúkneme ponuky a propagácie pre naše produkty a služby, alebo produkty a služby, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať; (4) môžete si vybrať, či poskytneme vaše kontaktné informácie partnerom, aby vám mohli posielať ponuky a propagácie o ich produktoch a službách; a (5) môžete sa rozhodnúť, či budete dostávať reklamu založenú na záujmoch .


6. Deti

Spoločnosť Kimberly-Clark sa zaviazala chrániť osobné údaje detí online a zabezpečiť bezpečnosť internetu. Neposkytujeme produkty a služby deťom ani vedome nezbierame osobné údaje od detí bez súhlasu rodičov, ak sa požaduje súhlas podľa miestnych platných právnych predpisov (vek, v ktorom je súhlas potrebný, sa líši v závislosti od krajiny).


7. Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť mimo krajiny, z ktorej boli pôvodne poskytnuté, a môžu sa poskytnúť našim dôveryhodným tretím stranám, ktoré sa nachádzajú v jurisdikciách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Spojeného kráľovstva, ktoré nemajú žiadne zákony na ochranu údajov alebo menej prísne zákony v porovnaní s Európou. Vždy, keď prenesieme osobné údaje mimo EHP alebo Spojeného kráľovstva, podnikneme zákonom požadované kroky, aby sme sa uistili, že existujú primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s nimi v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Ak sa nachádzate v EHP alebo v Spojenom kráľovstve, môžete nás kontaktovať a požiadať o kópiu ochranných opatrení, ktoré sme zaviedli na ochranu vašich osobných údajov a práv na ochranu osobných údajov za týchto okolností.


8. Uchovávanie údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie požadovaných produktov a služieb, alebo na iné základné účely, ako sú dodržiavanie zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd.


9. Vaše práva

Zákon o ochrane údajov poskytuje práva jednotlivcom v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o nich majú organizácie. Môžete:

 • – požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás máme,
 • – požiadať o opravu, obmedzenie alebo odstránenie vašich osobných údajov,
 • – ak sa rozhodnete, že od nás nechcete dostávať komerčné e-maily, môžete sa odhlásiť od prijímania takýchto e-mailov kliknutím na odkaz „zrušiť odber“, ktorý je uvedený v dolnej časti každého komerčného e-mailu.

Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v odseku 10 nižšie. Upozorňujeme, že žiadosti o uplatnenie práv na ochranu údajov budú posudzované spoločnosťou Kimberly-Clark individuálne. Môžu existovať okolnosti, keď nie sme zo zákona povinní vyhovieť vašej žiadosti z dôvodu právnych predpisov vo vašej jurisdikcii alebo z dôvodu výnimiek uvedených v právnych predpisoch o ochrane údajov.


10. Otázky a odpovede

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho oznámenia o ochrane osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom adresy: https://depend.sk/kontakt/sidlo-spolocnosti alebo zavolať na +420 226 214 001 alebo vyplnením online formulára: https://depend.sk/kontakt/sidlo-spolocnosti.

Ak ste stále nespokojní, máte právo sťažovať sa u svojho orgánu na ochranu údajov. Všetky sťažnosti by však mali byť predložené v prvom rade spoločnosti Kimberly-Clark.


11. Zmeny v oznámení o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť alebo zmeniť tak, že na našich stránkach uverejníme revidované oznámenie o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali naše oznámenie o ochrane osobných údajov pri každom odosielaní informácií alebo objednávke.