PODMIENKY A USTANOVENIA
Kto sme a ako nás kontaktovať

Tieto stránky vlastní, prevádzkuje a spravuje spoločnosť Kimberly-Clark Corporation v mene spoločností skupiny Kimberly-Clark (ďalej len „Kimberly-Clark“ alebo „my“ v príslušnom tvare). Tieto stránky, názov domény a všetok zdrojový kód a vnímateľné komponenty v akomkoľvek médiu vrátane najmä textu, obrázkov a zvuku sú chránené právami duševného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť Kimberly-Clark.

Ak sa chcete na nás obrátiť, kliknite sem, alebo zavolajte našu zákaznícku linku na +420 226 214 001.

Používaním našich stránok súhlasíte s týmito podmienkami a ustanoveniami

Používaním našich stránok potvrdzujete, že súhlasíte s týmito podmienkami a ustanoveniami a budete ich dodržiavať.

Ak s týmito podmienkami a ustanoveniami nesúhlasíte, nesmiete používať naše stránky.

Odporúčame vám vytlačiť si kópiu týchto podmienok a ustanovení na budúce použitie.

Existujú ďalšie podmienky a ustanovenia, ktoré sa na vás môžu vzťahovať

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na tieto dodatočné podmienky a ustanovenia, ktoré sa vzťahujú aj na používanie našich stránok:

Naše pravidlá ochrany osobných údajov a pravidlá týkajúce sa súborov cookie, v ktorom uvádzame podmienky, na ktorých základe spracúvame všetky osobné údaje, ktoré od vás zbierame alebo ktoré nám poskytnete. Používaním našich stránok súhlasíte s takýmto spracúvaním a zaručujete, že všetky údaje, ktoré ste poskytli, sú presné. Naše pravidlá týkajúce sa súborov cookie určujú informácie o súboroch cookie, ktoré sa používajú na našich stránkach. Naše zásady prijateľného používania, ktoré stanovujú povolené použitia a zakázané použitia našich stránok. Pri používaní našich stránok musíte dodržiavať tieto zásady prijateľného používania.

Tieto podmienky a ustanovenia môžeme zmeniť

Tieto podmienky priebežne meníme a upravujeme. Vždy, keď chcete používať naše stránky, pozrite si tieto podmienky, aby ste sa uistili, že chápete ich aktuálne platné znenie. [Tieto podmienky boli aktualizované dňa 20.5.2018.

Svoje stránky môžeme zmeniť

Občas môžeme aktualizovať a meniť svoje webové stránky, aby odrážali zmeny v našich produktoch, potreby našich používateľov a naše obchodné priority. Pokúsime sa vám poskytnúť primerané oznámenie o akýchkoľvek významných zmenách.

Svoje stránky môžeme pozastaviť alebo stiahnuť

Naše stránky sú k dispozícii zadarmo.

Nezaručujeme, že naše stránky alebo akýkoľvek obsah na nich bude vždy dostupný alebo neprerušovaný. Môžeme pozastaviť, zrušiť alebo obmedziť dostupnosť celej alebo akejkoľvek časti našich stránok z obchodných a prevádzkových dôvodov. Pokúsime sa vám poskytnúť primerané oznámenie o akomkoľvek pozastavení alebo zrušení.

Ste tiež zodpovední za to, že všetky osoby, ktoré sa prihlasujú na naše stránky prostredníctvom vášho internetového pripojenia, budú oboznámené o týchto podmienkach používania a iných platných podmienkach a ustanoveniach a že ich budú dodržiavať.

Musíte mať prihlasovacie údaje v bezpečí

Ak ste ako súčasť bezpečnostných postupov vybrali alebo dostali identifikačný kód používateľa, heslo alebo akékoľvek iné informácie, musíte tieto informácie považovať za dôverné. Nesmiete ich prezradiť žiadnej tretej strane.

Máme právo kedykoľvek zakázať ľubovoľný identifikačný kód používateľa alebo heslo, ktoré ste si vybrali alebo ktoré sme vám pridelili, ak ste podľa nášho odôvodneného názoru nedodržali niektoré z ustanovení týchto podmienok používania.

Ak viete alebo máte podozrenie, že niekto iný pozná váš používateľský identifikačný kód alebo heslo, musíte nám to ihneď oznámiť na adrese https://depend.sk/kontakt/sidlo-spolocnosti alebo zavolajte na našu linku služieb zákazníkom +420 226 214 001.

Ako môžete používať materiál na našich stránkach

Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva na svojich stránkach a v publikovaných materiáloch. Tieto diela sú chránené autorskými zákonmi a zmluvami na celom svete. Všetky takéto práva sú vyhradené.

Môžete si vytlačiť jednu kópiu a prevziať si výťahy z ktorejkoľvek stránky z našich stránok na osobné nekomerčné použitie a môžete upriamiť pozornosť ostatných v rámci svojej rodiny alebo známych na obsah uverejnený na našich stránkach.

Nesmiete upravovať vytlačené ani digitálne kópie akýchkoľvek materiálov, ktoré ste si vytlačili alebo prevzali akýmkoľvek spôsobom a nesmiete používať žiadne ilustrácie, fotografie, videosekvencie alebo audiosekvencie ani žiadnu grafiku oddelene od akéhokoľvek sprievodného textu.

Náš status (a status všetkých identifikovaných prispievateľov) ako autorov obsahu na našich stránkach musí byť vždy uvedený.

Nesmiete používať žiadnu časť obsahu na našich stránkach na komerčné účely bez získania licencie od nás alebo od našich poskytovateľov licencií.

Ak vytlačíte, skopírujete alebo prevezmete akúkoľvek časť našich stránok v rozpore s týmito podmienkami používania, vaše právo na používanie našich stránok okamžite zaniká a podľa nášho rozhodnutia budete musieť vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste vytvorili.

Okrem toho nesmiete kopírovať, reprodukovať, publikovať, zostavovať, uverejňovať, prenášať, nahrávať alebo upravovať akúkoľvek časť týchto stránok.

Nespoliehajte sa na informácie na týchto stránkach

Obsah na našich stránkach sa poskytuje iba na všeobecné informácie, vzdelávanie, zábavu a komunikáciu. Nie je určený ako poradenstvo, na ktoré by ste sa mali spoliehať. Musíte získať odborné poradenstvo pred tým, než začnete s akoukoľvek činnosťou alebo sa jej zdržíte na základe obsahu na našich stránkach.

Hoci vynakladáme primerané úsilie na aktualizáciu informácií na našich stránkach, neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky, či už výslovné, alebo predpokladané, že obsah na našich stránkach je presný, spoľahlivý, úplný alebo aktuálny, ani, že naše webové stránky alebo server, na ktorom sa nachádza, neobsahuje vírusy.

Nie sme zodpovední za webové stránky, na ktoré odkazujeme

V prípade, že naše stránky obsahujú odkazy na iné stránky a zdroje poskytované tretími stranami, tieto odkazy sú poskytované iba pre vaše informácie. Nepovažujte takéto odkazy za schválenie týchto prepojených webových stránok alebo informácií, ktoré z nich získate.

Nemáme žiadny dohľad nad obsahom týchto stránok ani zdrojov a uznávate a súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za ich dostupnosť, že neschvaľujeme poskytnutý obsah ani nie sme zodpovední ani nijako právne zodpovední za akýkoľvek obsah, produkty, služby alebo iné materiály, ktoré sa na nich nachádzajú alebo ktoré sú k dispozícii, alebo akékoľvek škody alebo straty, ktoré vám môžu vzniknúť v súvislosti s ich používaním.

Tieto webové stránky môžu obsahovať informácie a materiály nahraté inými používateľmi stránok vrátane bulletinov a četovacích miestností. Tieto informácie a tieto materiály neboli overené ani schválené. Názory vyjadrené inými používateľmi na našich stránkach nepredstavujú naše názory ani hodnoty.

Ak sa chcete sťažovať na informácie a materiály nahraté inými používateľmi, obráťte sa na nás na adrese https://depend.sk/kontakt/sidlo-spolocnosti.

Naša zodpovednosť za stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli

Či už ste spotrebiteľ alebo obchodný používateľ:

 • nevylučujeme ani neobmedzujeme žiadnu zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo protiprávne. Zahŕňa to aj zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov a za podvod alebo podvodné skresľovanie.
 • Rôzne obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti sa budú vzťahovať na zodpovednosť vzniknutú v dôsledku dodania akýchkoľvek produktov, ktoré budú uvedené v našich podmienkach dodania.

Ak ste obchodný používateľ:

 • Vylučujeme všetky predpokladané podmienky, záruky, vyhlásenia alebo iné podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na naše stránky alebo akýkoľvek obsah na nich.
 • Nebudeme voči vám niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti, alebo inak, aj keď sú predvídateľné a týkajú sa alebo vyplývajú z:
 • používania alebo nemožnosti používať naše stránky; alebo
 • používania alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah zobrazený na našich stránkach.
 • Najmä nezodpovedáme za:
 • stratu zisku, predaja, podnikania alebo príjmov;
 • prerušenie podnikania;
 • stratu očakávaných úspor;
 • stratu obchodnej príležitosti, goodwillu alebo dobrého mena; ani
 • akékoľvek nepriame alebo následné straty, či škody.
Ak ste spotrebiteľom:
 • Upozorňujeme, že svoje webové stránky poskytujeme iba na domáce a súkromné účely. Súhlasíte s tým, že nebudete používať naše webové stránky na žiadne obchodné ani podnikateľské účely, a nie sme voči vám zodpovední za stratu zisku, stratu a prerušenie podnikania alebo stratu obchodnej príležitosti.
 • Ak je poškodený digitálny obsah, ktorý sme dodali, dôjde k poškodeniu zariadenia alebo digitálneho obsahu, ktorý vám patrí, a to je spôsobené tým, že sme nepoužili primeranú starostlivosť a zručnosť, škodu opravíme alebo vám zaplatíme náhradu. Nebudeme však niesť zodpovednosť za škody, ktorým ste sa mohli vyhnúť, a to v súlade s našimi odporúčaniami, aby ste bezplatne použili bezplatnú aktualizáciu, ani za škody spôsobené tým, že ste nedodržali pokyny na inštaláciu alebo požiadavky mať zavedený minimálne systémové požiadavky, ktoré sme vám odporučili.
Nahrávanie obsahu na naše stránky

Vždy, keď používate funkciu, ktorá umožňuje nahrávať obsah na naše stránky alebo kontaktovať iných používateľov našich stránok, musíte dodržiavať normy obsahu stanovené v našich Pravidlách pre prijateľné používanie [https://depend.sk/term-and-condition].

Zaručujete sa, že akýkoľvek takýto príspevok je v súlade s týmito normami a budete zodpovední voči nám a odškodníte nás s ohľadom na akékoľvek porušenie tejto záruky. Znamená to, že budete zodpovední za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, ktoré utrpíme v dôsledku porušenia záruky.

Akýkoľvek obsah, ktorý nahráte na našich stránkach, sa bude považovať za nedôverný a nechránený a spoločnosť Kimberly-Clark nezodpovedá za žiadne použitie ani zverejnenie. Ponecháte si všetky svoje vlastnícke práva na svoj obsah, ale musíte nám poskytnúť obmedzenú licenciu na používanie, ukladanie a kopírovanie tohto obsahu a jeho šírenie a sprístupnenie tretím stranám. Práva, ktoré nám udeľujete, sú opísané v právach, ktoré nám dávate na používanie materiálu, ktorý nahrávate .

Máme tiež právo zverejniť vašu totožnosť ktorejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že akýkoľvek obsah uverejnený alebo nahratý na našich stránkach predstavuje porušenie ich práv duševného vlastníctva alebo ich práva na ochranu osobných údajov.

Môžeme odstrániť akékoľvek príspevky, ktoré vykonávate na našich stránkach, ak podľa nášho názoru váš príspevok nespĺňa normy obsahu stanovené v našich Pravidlách pre prijateľné používanie [https://depend.sk/term-and-condition].

Za zabezpečenie a zálohovanie obsahu ste výlučne zodpovední vy sami.

Práva, ktoré nám dávate na používanie materiálu, ktorý nahrávate

Keď nahráte alebo uverejníte obsah na našich stránkach alebo ho pošlete elektronickou poštou, udeľujete nám nasledujúce práva a výnimky, aby ste tento obsah použili:

 • výhradnú trvalú licenciu na používanie takéhoto obsahu určenú na akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez náhrady a na akomkoľvek médiu v akejkoľvek jurisdikcii úplne alebo čiastočne vrátane úprav alebo zmien, ktoré nemenia podstatný charakter obsahu alebo neodstraňujú či neupravujú vyhlásenia týkajúce sa našich produktov.
 • Tiež sa vzdávate v náš prospech všetkých morálnych práv (alebo práv podobnej povahy), ktoré teraz vlastníte, užívate alebo ste mohli mať na celom svete
Nie sme zodpovední za vírusy a vy ich nesmiete zavádzať

Nezaručujeme, že naše stránky budú zabezpečené a bez chýb alebo vírusov.

Ste zodpovední za konfiguráciu informačnej technológie, počítačových programov a platformy pre prístup na naše stránky. Mali by ste používať vlastný softvér na ochranu proti vírusom.

Nesmiete zneužívať naše stránky vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iných materiálov, ktoré sú škodlivé alebo technologicky nebezpečné. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup na naše stránky, na server, na ktorom sú naše stránky uložené, ani na žiadny iný server, počítač alebo databázu pripojenú na naše stránky.

Nesmiete napadnúť naše stránky prostredníctvom útoku typu „odmietnutie služby“ alebo útoku distribuovaného útoku odmietnutia služby. Ak porušíte toto ustanovenie, dopúšťate sa trestného činu podľa zákona o zneužívaní počítačov z roku 1990 alebo ekvivalentných právnych predpisov. Každé takéto porušenie ohlásime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme spolupracovať s týmito orgánmi tým, že im odhalíme vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia vaše právo na používanie našich stránok okamžite zaniká.

Pravidlá o odkazovaní na naše stránky

Môžete odkazovať na našu domovskú stránku za predpokladu, že tak urobíte spôsobom, ktorý je spravodlivý a zákonný a nepoškodí našu dobrú povesť alebo ju nevyužíva.

Nesmiete vytvoriť odkaz takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu pridruženia, schválenia alebo podpory z našej strany, kde neexistuje.

Nesmiete vytvoriť odkaz na naše stránky na žiadnych internetových stránkach, ktoré nevlastníte.

Naše stránky nesmú byť zostavené na žiadnych iných stránkach, ani nesmiete vytvoriť odkaz na inú časť našich stránok ako na domovskú stránku.

Vyhradzujeme si právo odobrať povolenie na odkaz bez predchádzajúceho upozornenia.

Webové stránky, na ktoré odkazujete, musia vo všetkých ohľadoch spĺňať normy obsahu stanovené v našich Pravidlách prijateľných použití [https://depend.sk/term-and-condition].

Ak chcete prepojiť alebo využiť akýkoľvek obsah na našich stránkach inak, ako je uvedené vyššie, kontaktujte nás prostredníctvom nášho online formulára [https://depend.sk/kontakt/sidlo-spolocnosti].

Ktoré právne predpisy príslušnej krajiny sa vzťahujú na spory?

Ak ste spotrebiteľ, upozorňujeme, že tieto podmienky používania, ich predmet a forma sa riadia anglickým právom. Vy aj my súhlasíme s tým, že súdy Anglicka a Walesu budú mať výlučnú právomoc.

Ak ste firma, upozorňujeme, že tieto podmienky používania, ich predmet a forma (a akékoľvek nezmluvné spory či nároky) sa riadia anglickým právom. Obaja súhlasíme s výlučnou právomocou súdov Anglicka a Walesu.

Nevyžiadané nápady

Spoločnosť Kimberly-Clark s radosťou prijme vaše komentáre a odpovie na otázky o svojich produktoch a spoločnosti. Nevyhľadávame ani neprijímame nevyžiadané nápady, návrhy či materiály týkajúce sa vývoja, návrhu, výroby alebo marketingu svojich produktov.

Dodržiavaním týchto zásad dúfame, že sa vyhneme následným nedorozumeniam s verejnosťou, ktorá predkladá komentáre alebo nápady súvisiace s produktmi alebo koncepciami vyvinutými zamestnancami spoločnosti Kimberly-Clark. Ak ste zamestnancom spoločnosti Kimberly-Clark, žiaden z materiálov poskytovaných na týchto stránkach nepredstavuje ani by sa nemal považovať za časť alebo všetku pracovnú zmluvu.

Naše ochranné známky sú registrované

Všetky názvy, logá a ochranné známky používané na tejto stránke sú vlastníctvom spoločnosti Kimberly-Clark alebo boli použité s povolením. Nesmiete ich používať bez nášho výslovného písomného súhlasu, pokiaľ nie sú súčasťou materiálu, ktorý používate podľa podmienok a ustanovení uvedených vyššie.